Actievoorwaarden

Junami® ‘Win een Privé Kitesurfles voor 2 personen

Als u meedoet aan deze actie, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Algemeen
• De Actie wordt georganiseerd door Inova Fruit BV, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch (hierna: “Junami®”).
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een Privé Kitesurfles voor 2 personen’ (verder: de “Actie”).
• De Actie vindt online op de website van Junami® (verder: de “Site”) of via de social media kanalen van Junami®.
• De Actie heeft als doel de promotie van de Junami® appel.
• De actieperiode start op 13 juni en eindigt op 3 juli 2022.
• De actiepagina staat open tot en met 3 juli 2022.

Deelname
• Deelname aan deze Actie is mogelijk voor een ieder die woonachtig is in Nederland en België, met uitzondering van
– medewerkers van Junami®
– iedereen die op andere directe of indirecte wijze bij deze Actie betrokken is.
• Deelnemen aan deze Actie is kosteloos.
• Een persoon wordt Deelnemer aan de Actie wanneer hij/zij antwoorden op de vragen invoert op de Junami-appel.nl actiepagina. Achtergrond informatie over de Actie is te lezen via de Junami® website.
• Een Deelnemer wordt Winnaar van de Actie wanneer hij/zij de juiste antwoorden heeft ingevoerd en middels trekking onder alle goede inzendingen wordt verkozen tot winnaar.
• Door deel te nemen aan deze Actie verklaren Deelnemers zich op de hoogte gesteld te hebben van de actievoorwaarden en zich daarmee akkoord verklaard te hebben.
• Deelnemers die op 13 juni 2022 nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, dienen voor deelname toestemming te krijgen van ouder(s) en/of voogd.
• Deelnemers onder de leeftijd van 18 jaar, dienen te worden begeleid door een meerderjarige.
• Junami® behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Deelnemers op enig moment te diskwalificeren of te weigeren dan wel de Prijs niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat de Deelnemer niet voldoet aan deze actievoorwaarden of onvolledige en/of onjuiste informatie heeft opgegeven of kunnen overhandigen.

Het mechanisme
• Deelname gaat via het invoeren van de juiste antwoorden op de vragen van de actiepagina op de Junami® website.
• Hij/zij krijgt na invoering van de vragen en Deelnemersgegevens te zien wanneer over de uitslag wordt gecommuniceerd.
• Per adres kan 1 Deelnemer meedoen.
• Binnen 1 week na 3 juli 2022 zal een software-procedure worden toegepast om de winnaar tussen alle juiste inzendingen te trekken.
• Er wordt alleen met de Winnaar gecommuniceerd.
• In totaal is er 1 prijs.
• De data van de activiteit zal moeten plaatsvinden in 2022.
• Door het deelnemen aan de Actie geeft de Deelnemer toestemming aan Junami® om berichten te plaatsen op zijn/ haar tijdlijn op social media kanalen of website.
• De Deelnemer heeft de keuze om zelf de Actie te delen op eigen social media kanalen.

Prijs
• De Prijs is een waardebon van Kitesurfschool.nl voor een Privé Kitesurfles voor 2 personen
• Inova Fruit BV zal aan De Deelnemer de waardebon opsturen.
• De Deelnemer kan zelf contact opnemen met Kitesurfschool.nl om een afspraak te maken voor een locatie en tijdstip.
• Alle gegevens over Kitesurfschool.nl staat op de website www.kitesurfschool.nl.
• De waardebon is niet inwisselbaar voor een geldbedrag.
• De waardebon is niet te gebruiken bij een andere Kitesurfles aanbieder.
• De bekendmaking van de Winnaars zal geschieden per e-mail naar het e-mailadres zoals door de Deelnemer is vermeld op de Actie pagina van de Junami®website.
• Indien de Winnaars binnen vijf (5) dagen geen aanspraak maakt op zijn/haar Prijs, vervalt het recht op de Prijs.
• Bij weigering van de Prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de Prijs, vervalt deze en blijft de Prijs eigendom van Inova Fruit BV. De Prijs vervalt in ieder geval indien onvolledig of onjuist verstrekte informatie belet dat de Winnaar van de Prijs op de hoogte kan worden gebracht.
• De Winnaar dient mee te werken aan publiciteit rondom het winnen van de prijs. De winnaar gaat akkoord dat een persbericht naar verschillende media wordt verstuurd.

Overig
• Junami® en de door haar ingeschakelde derden of hulppersonen, zijn in geen geval aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel veroorzaakt door of op enige wijze verband houdende met de Actie, inclusief, doch niet beperkt tot (i) deelname aan de Actie, (ii) het onvermogen om deel te nemen, (iii) het gebruikmaken van de Prijs, en (iv) de uitslagen van de Actie.
• Over de uitslag van de Actie kan niet persoonlijk worden gecorrespondeerd.
• Op deze Actie (inclusief deze actievoorwaarden) is Nederlands recht van toepassing.
• Junami® behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de Prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
• Junami® behoudt zich het recht voor inzendingen die door oneigenlijk gebruik tot stand zijn gekomen te weigeren dan wel uit te sluiten voor deelname.
• De (persoonlijke) gegevens die Junami® verkrijgt in het kader van deze Actie worden conform de relevante wet- en regelgeving behandeld. Junami® zal de (persoonlijke) gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van en communicatie rond de Actie, waaronder mede begrepen het contact opnemen met de Winnaars.
• Deelnemer kan een verzoek doen om inzage en/of correctie van zijn gegevens door een e-mail te zenden aan info@inovafruit.nl.

Voorts geldt:
• Per adres mag slechts 1 persoon deelnemen aan de Actie en alleen gedurende totale actieperiode.
• Deelname alleen onder eigen naam met bijbehorend e-mailadres.
• Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.