Privacyverklaring en cookies

Inovafruit bv, gevestigd aan Veemarktkade 8, 5222 AE  ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.inovafruit.nl
Veemarktkade 8
5222 AE  ‘s-Hertogenbosch
T +31 6 12 61 44 73
T +31 6 51 41 03 30
info@inovafruit.nl

Persoonsgegevens die wij voor administratieve redenen verwerken
Als u klant wordt bij Inovafruit bv verwerken wij automatisch een aantal persoonsgegevens die benodigd zijn om de aangevraagde werkzaamheden te kunnen doorvoeren.
– Contactgegevens
– Betaalgegevens
– NAW gegevens

Wij bewaren deze gegevens tot je de overeenkomst met ons opzegt, of langer als dit van de wet moet, bijvoorbeeld de belastingdienst.

Persoonsgegevens die wij verwerken op deze website
Inovafruit bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inovafruit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Inovafruit bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Inovafruit bv analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Inovafruit bv heeft uw persoonsgegevens nodig om de aangevraagde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het gaat hier om facturatie en administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Inovafruit bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inovafruit bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Inovafruit bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Inovafruit bv verwijderd uw gegevens binnen een redelijke termijn nadat u dit nadrukkelijk heeft aangegeven via info@infovafruit.nl. Sommige gegevens kunnen pas na een langere periode worden verwijderd wegens wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Inovafruit bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Inovafruit bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Inovafruit bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op inovafruit.nl worden 2 soorten cookies gebruikt.
1. Strikt noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt Inovafruit bv niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

WordPress
wp-settings-1,wp-settings-time-1
Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn cruciaal voor de werking van de site en worden na maximaal 1 jaar verwijderd.

  1. Analytics cookies
    Inovafruit bv werkt met statistieken en gebruikt de analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welke browser ze gebruiken, welke pagina’s bezocht worden etc. Deze informatie is voor ons van groot belang, op basis van deze gegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Inovafruit bv gebruikt cookies van de volgende tools voor analytics en optimization: Google Analytics.

De gemeten gegevens worden anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht.

Google Analytics:
__ga, __gat, _gid
Deze cookies komen van Google en worden na maximaal twee jaar verwijderd.

Inovafruit bv heeft een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten; Inovafruit bv het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd; Inovafruit bv heeft het ‘gegevens delen’ uitgezet; Inovafruit bv maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inovafruit bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inovafruit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Inovafruit bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Inovafruit bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inovafruit.nl